Ασύρματο Σύστημα συναγερμού Paradox

Ασύρματο Σύστημα συναγερμού Paradox

περιλαμβάνει:

-1τεμ x Πλακέτα κέντρου MG5000,

με μέγιστο αριθμό ζωνών 32, που οποιαδήποτε μπορεί να είναι ασύρ-
ματη ή / και 2 ενσύρματες διπλασιαζόμενες ▪ 2 έξοδοι PGMs ▪ Συχνότητα λειτουργίας πομποδέκτη
στους 868ΜHz ▪ Λειτουργία STAYD ▪ Υποστηρίζει 32 χρήστες και 32 τηλεχειριστήρια ▪ 2 υπο-
συστήματα ▪ Bus επικοινωνίας 4 καλωδίων με δυνατότητα σύνδεσης έως και 15 πληκτρολόγια ▪
Υποστηρίζει το τηλεχειριστήριο REM3, μέχρι 8 ασύρματα πληκτρολόγια K32RF / K07, 2 ασύρ-
ματους επαναλήπτες RPT1, το ΙP100 internet module, τον τηλεφωνητή VDMP3 και το PCS250
GPRS module ▪ Υποστηρίζει επίσης 16 PGMs (οποιοδήποτε από αυτά μπορεί να είναι ασύρματο)
▪ Δυνατότητα αναβάθμισης του firmware στην εγκατάσταση με την χρήση του 307USB και του
WinLoad ▪ Menu-driven προγραμματισμός για τον εγκαταστάτη, τον χρήστη και τον υπεύθυνο
συντήρησης ▪ Πολλοί τηλεφωνικοί αριθμοί για την αναφορά συμβάντων: 3 κεντρικού σταθμού,
5 για κλήση προσώπων και 1 για pager ▪ Νέα μέθοδος όπλισης Sleep ▪ Ημερολόγιο με αλλαγή
θερινής – χειμερινής ώρας ▪ Επίβλεψη από RF παρεμβολές ▪ Ταχύτητα επικοινωνίας 9.6Kbaud με
το WinLoad ▪ Μνήμη 256 συμβάντων ▪ Υποστηρίζει το memory key PMC5

 

-1τεμ x Πληκτρολόγιο k32

32- ζωνών πληκτρολόγιο LED ▪ Απεικόνιση 32 ζωνών με LED ▪ Ξεχωριστή ένδειξη LED για Arm,
Sleep, Stay και Off για κάθε υποσύστημα ▪ Μία ζώνη πληκτρολογίου ▪ Ανεξάρτητη ρύθμιση κω-
δωνισμού ανά ζώνη ▪ 7 “γρήγορα” μπουτόν-λειτουργίες ▪ 3 διαφορετικοί πανικοί ▪ Ρύθμιση φωτει-
νότητας ▪ Σύνδεση bus με 4 καλώδια ▪ Συμβατό με MG/SP.

-2τεμ x Ραντάρ ασύρματα pmd2p

Ανιχνευτής Διπλού πυροευαίσθητου στοιχείου ▪ Δεν ανιχνεύει ζώα με βάρος μικρότερο των 18kgr
▪ Εμβέλεια 11 x 11 (m) και γωνία κάλυψης 88.5°. Εμβέλεια για τις κεντρικές δέσμες 15m ▪ Τυπική
εμβέλεια στα 35m με το κέντρο MG6250 και στα 70m με τα κέντρα MG5000, MG5050 και τον
δέκτη RTX3 ▪ Αυτόματο παλμικό σύστημα επεξεργασίας σήματος ▪ Αυτόματο σύστημα αντιστάθ-
μισης θερμοκρασίας ▪ Ενεργό λογισμικό ▪ Διακόπτης επιλογής υψηλής ή χαμηλής ευαισθησίας ▪
Πιστοποιημένο κατά EN300-200 και EN50131.

-3τεμ x Ασύρματες μαγνητικές Επαφές dctxp2

Ασύρματη μεσαία μαγνητική επαφή με δυνατότητα σύνδεσης μέχρι και δύο ανεξάρτητες ζώνες με
διαφορετικό σειριακό αριθμό ▪ Η μία από το ενσωματωμένο Read ρελέ και την χρήση του δικού
της μαγνήτη και η δεύτερη από την σύνδεση απλής μαγνητικής επαφής στην κλέμα που περιέχει
ο πομπός ▪ Τυπική εμβέλεια σε κλειστό χώρο 70 m με τα MG5000 / MG5050 και RTX3 ▪ Ενδει-
κτικό LED χαμηλής μπαταρίας και εκπομπής ▪ Διακόπτης προστασίας από άνοιγμα ▪ Συχνότητα
868MHz και 433MHz ▪ Διαστάσεις 11×3.2×2.5 (cm).

-1τεμ χ Ασυρματη σειρήνα εξωτερικού χώρου

Συμβατή με την κονσόλα MG6250 και τα κέντρα σειράς MG V4.0 και τα SP V4.0 (όταν χρησι-
μοποιείται ο δέκτης RTX3 V1.5) ▪ Ενσωματωμένος πομποδέκτης 433MHz ή 868MHz ▪ Ηχητική
ισχύς 100dB με ενσωματωμένο Flash ▪ Εξωτερική χρήση με αντοχή στις εξωτερικές συνθήκες
κατασκευασμένη από PC/ABS με προστασία UV και πλακέτα επικαλυμμένη από βαφή σιλικόνης ▪
Λειτουργία με μπαταρία (δεν απαιτείται τροφοδοσία AC) ▪ Γρήγορη ανταπόκριση σε συμβάν 4sec
▪ Επιτήρηση παρουσίας σειρήνας από το κέντρο και του κέντρου από την σειρήνα ▪ Η σειρήνα
ενεργοποιείται για πέντε λεπτά μετά το χάσιμο επικοινωνίας με το κέντρο ▪ Τριπλή προστασία του
κιβωτίου: στην βίδα από απομάκρυνση του καλύμματος ή την απομάκρυνση από τον τοίχο ▪ Δυ-
νατότητα σύνδεσης μέχρι και 4 σειρήνες σε κάθε κέντρο ▪ Δυνατότητα αναβάθμισης του firmware
στην εγκατάσταση με την χρήση του 307USB ▪ Λειτουργία δοκιμής ▪ Μέτρηση ισχύος σήματος με
την βοήθεια display 4 LEDs ▪ Κάλυμμα flash σε τέσσερα χρώματα ▪ Τροφοδοσία από 3 αλκαλι-
κές μπαταρίες 1,5Vτύπου “D’ ▪ Δεν απαιτείται αλλά προτείνεται να χρησιμοποιηθεί τροφοδοτικό
8-16VAC / 9-20VDC ▪ Διαστάσεις: 24 x 6 x 18 (cm)

-1τεμ χ Ασυρματη σειρήνα εσωτερικού χώρου

Ασύρματη σειρήνα για εσωτερικούς χώρους με ενσωματωμένο Flash ▪ Ενσωματωμένος πομποδέ-
κτης (433MHz ή 868MHz) ▪ Συμβατή με τα κέντρα σειράς MG V4.0 και τα SP V4.0 (εκτός SP4000)
όταν χρησιμοποιείται ο δέκτης RTX3 V1.5 ▪ Ηχητική ισχύς 100dB με ενσωματωμένο Flash ▪ Ασύρ-
ματη εμβέλεια σε ένα τυπικό οικιακό περιβάλλον: 35m με MG6160 και MG6130 MG6250, 70m
με MG5000, MG5050 και RTX3 ▪ Γρήγορη ανταπόκριση σε συμβάν 4sec ▪ Λειτουργία 2.5 ωρών
σε κατάσταση συναγερμού (το Flash αναβοσβήνει κάθε 4 δευτερόλεπτα) ▪ Επιτήρηση παρουσίας
σειρήνας από το κέντρο ▪ Διπλή προστασία του κιβωτίου: απομάκρυνση του καλύμματος ή την
απομάκρυνση από τον τοίχο ▪ Δυνατότητα σύνδεσης μέχρι και 4 σειρήνες σε κάθε κέντρο (συ-
μπεριλαμβανόμενης και της SR150) ▪ Δυνατότητα αναβάθμισης του firmware στην εγκατάσταση
με την χρήση του 307USB ▪ Λειτουργία δοκιμής ▪ Ισχύς σήματος / RF μετάδοση και LED ένδειξης
κατάστασης ▪ Τροφοδοσία από 3 αλκαλικές μπαταρίες 1,5Vτύπου “C’ (δεν συμπεριλαμβάνονται)
▪ Θερμοκρασία λειτουργίας: -20°C έως 50°C ▪ Διαστάσεις: 15.2×4.6×10.9 (cm)

-1τεμ χ Μεταλλικο κουτί με μετασχηματιστή

Switching τροφοδοτικό 12VDC 1.7A με αυτόματη επανάταξη σε περίπτωση αποκατάστασης βλά-
βης ▪ Με μικρό μεταλλικό κουτί και μετασχηματιστή

-1τεμ χ Μπαταρία μολύβδου 12v 7Ah

-1τεμ χ Μπαταρία μολύβδου 12v 1.3Ah