Ανακαινίσεις

Κατοικιών & Επαγγελματικών Χώρων

Επικοινωνείτε με την εταιρία μας, όπου και πραγματοποιούμε προσωπική επίσκεψη στο χώρο σας.Ύστερα από μελέτη , ακολουθεί 3D απεικόνιση του έργου ,γραπτή προσφορά  για τις εργασίες που θα πραγματοποιηθούν και το κοστολόγιο τους. Σε περίπτωση συμφωνίας και ανάθεσης των εργασιών στην εταιρία μας, δημιουργείται ένα συμφωνητικό όπου εκεί αναφέρονται οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν, τα κόστη αναλυτικώς της κάθε εργασίας, τα υλικά που έχουν επιλεγεί, το χρονοδιάγραμμα των εργασιών και τέλος ο τρόπος πληρωμής του έργου.

Στην προσφορά που θα σας προσκομίσουμε αναγράφεται το κόστος και το γενικό σύνολο αυτών. Η τιμή αυτή είναι τελική και δεν θα αλλάξει κατά τη διάρκεια των εργασιών, παρά μόνο αν εσείς επιλέξετε να πραγματοποιηθεί κάποια αλλαγή στο έργο.

Προσκομίζοντας σας μια προσφορά, δεν υπάρχει καμία οικονομική επιβάρυνση. Σε περίπτωση όμως που το έργο είναι εκτός Αττικής δεν μπορούν να αποφευχθούν τα έξοδα μετακίνησης.